Genesis

Peter Kleinreesink
+31 (0)6 81377776
info@pe-arttax.nl
LinkedIn - Twitter

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van P&E Art & Tax BV.

 

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

 

Despite continuous care and attention we pay to the composition of our website it is still possible that the information published on our website is not complete or correct. Additional information to our website is made on a regular basis and possible changes can always be added instantaneously and without prior notification.

 

Visitors are not allowed to distribute or copy works protected by copyright or any other information stored on our website without prior consent from P&E Art & Tax BV.

 

We exclude all liability for any direct or indirect damage, of whatever nature, arising from or, in any respect whatsoever, relating to the use of our website, or to the temporary unavailability to consult our website. We are also not liable for the direct or indirect damage arising from the use of the information obtained through our website.